STATUT

Stowarzyszenia „Wspieranie Rozwoju Dziecka” w Pustelniku

Tekst jednolity na podstawie pierwotnego Statutu z dnia 28 sierpnia 2000r.
oraz zmian dokonanych na podstawie uchwały z dnia 07 listopada 2010r. i uchwały z dnia 15 września 2015r.

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Stowarzyszenie o nazwie „Wspieranie Rozwoju Dziecka”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym samorządnym, trwałym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989r.- prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz.104 z późn. zm.), oraz niniejszego statutu.

§2

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Siedzibą Stowarzyszenia jest:

Szkoła Podstawowa w Pustelniku
im. Armii Krajowej
ul. Szkolna 16
Pustelnik
05-304 Stanisławów

3. Czas trwania Stowarzyszenia nie jest ograniczony.

§3

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności tereny Pustelnika i okolic.

§4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§5

Stowarzyszenie może korzystać z pomocy władz państwowych i samorządowych, zakładów pracy, organizacji, stowarzyszeń i fundacji do realizacji celów statutowych.

§6

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym z uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Pustelniku w celu wyrównania szans młodzieży kształcącej się na terenie wiejskim.

§6

Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności ze szczególnym z uwzględnieniem społeczności szkolnej Zespołu Szkół w Pustelniku w celu wyrównania szans młodzieży kształcącej się na terenie wiejskim.

ROZDZIAŁ II

CELE STOWARZYSZENIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Celem działania i działalności Stowarzyszenia jest wspomaganie działalności na rzecz dzieci.

§8

Celem Stowarzyszenia jest, w szczególności:

1) realizowanie programu promocji zdrowia,
2) wspieranie rozwoju dzieci,
3) prowadzenie akcji mających na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci,
4) współdziałanie ze szkołą, oraz udzielanie jej wszechstronnej opieki i pomocy,
5) wspieranie działań lokalnej społeczności na rzecz szkoły, prowadzących do poprawy warunków nauczania i wychowania dzieci i młodzieży,
6) działalność w zakresie edukacji, wychowania, krajoznawstwa, wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrony dóbr kultury, tradycji i ekologii,
7) działanie na rzecz rozwoju miejscowości Pustelnik i okolic,
8) promocja i popieranie inicjatyw mających na celu dobro wspólne mieszkańców Pustelnika.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

1) podejmowanie działań na rzecz bazy materialnej Szkoły, tworzenie właściwych warunków nauki wszystkim uczniom,
2) współdziałanie z organami władzy, administracji państwowej i samorządowej oraz organizacjami gospodarczymi, Radą Rodziców,
3) działalność profilaktyczna przeciwko przemocy wobec dzieci i młodzieży,
4) pielęgnacja zieleni, terenów przeznaczonych do gier i zabaw na świeżym powietrzu,
5) niesienie pomocy ofiarom klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków,
6) pomoc społeczna, finansowa i rzeczowa dla dzieci i młodzieży, będącej w trudnej sytuacji życiowej jak też dla szczególnie zdolnych uczniów,
7) organizowanie różnych atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych, takich jak gry pokazy, imprezy plenerowe,
8) organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży,
9) organizowanie imprez sportowych,
10) upowszechnianie krajoznawstwa, organizowanie imprez turystycznych i wycieczek,
11) działalność wspomagająca edukację m.in. kursy komputerowe, kursy szybkiego czytania, nauka języków obcych,
12) promocja zdrowia i zdrowego stylu życia,
13) pozyskiwanie darów rzeczowych i ich dystrybucja,
14) organizacja zbiórek publicznych, działalność charytatywna,
15) działalność z zakresu ekologii,
16) organizowanie przyjęć okolicznościowych,
17) wypracowanie własnych środków finansowych poprzez:

a) organizację dochodowych imprez kulturalnych i rozrywkowych,
b) pozyskiwanie pomocy rzeczowej i finansowej od członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych i prawnych,
c) rozprowadzanie cegiełek wartościowych,
d) zawieranie umów i porozumień z organizacjami, przedsiębiorstwami i stowarzyszeniami realizującymi podobne cele,
e) prowadzenie działalności gospodarczej,

18) Opiniowanie i realizacja projektów dotyczących inwestycji na terenie Pustelnika,
19) Kontakty oraz współpraca z osobami oraz stowarzyszeniami o podobnych celach działania, ze społecznością wsi Pustelnik i sołectwem Pustelnik,
20) Występowanie z wnioskami i opiniami do władz, urzędów oraz sądów w sprawach dotyczących Pustelnika,
21) Zajmowanie stanowiska w sprawach ważnych dla społeczeństwa, mających wpływ na rozwój i bezpieczeństwo mieszkańców.

§ 10

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych określonych w odrębnych przepisach.
2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
3. Stowarzyszenie wszystkie pozyskane środki finansowe i rzeczowe będzie przekazywać na cele statutowe.

§11

Realizując cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków.
Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,
b) członków wspierających,
c) członków honorowych

3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.

§13

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, oraz cudzoziemiec posiadający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji. Deklaracja zawiera zobowiązanie kandydata do przestrzegania Statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.
5. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
6. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek trzech członków Stowarzyszenia.
7. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§14

Każdy członek zwyczajny ma prawo:

1) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz stowarzyszenia,
3) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§15

Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowiązani są do:

1) aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów stowarzyszenia,
2) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz stowarzyszenia,
3) regularnie opłacać składki członkowskie.

§16

Członek wspierający ma prawo:

1) zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem władz Stowarzyszenia,
2) brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia.

§17

1. Skreślenie z listy członków następuje na skutek:

1) dobrowolnej, pisemnej rezygnacji członka złożonej Zarządowi,
2) śmierci członka lub ustania osobowości prawnej członka wspierającego,
3) wykluczenie przez Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały:

a) działalności sprzecznej ze statutem Stowarzyszenia,
b) działalności sprzecznej z uchwałami Stowarzyszenia,
c) z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich,
d) ze względu na brak przejawów aktywnej działalności na rzecz Stowarzyszenia;

2. Uchwały Zarządu dotyczące wykluczenia członków zapadają zwykłą większością głosów.
3. Od uchwały Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia członkowi przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od dnia otrzymania uchwały wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwościach odwołania się. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władzami Stowarzyszenia są:

1) Walne Zgromadzenie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.

§19

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Wybór z nieograniczonej, zgłoszonej liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są głosami jawnymi, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków.
3. W wypadku równej ilości głosów, o wyniku decyduje głos przewodniczącego.
4. Na żądanie zebranych członków, uprawnionych do głosowania, zarządza się głosowanie tajne.

§20

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany zgodnie z § 19 pkt.1.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§21

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym.
3. O miejscu i terminie i proponowanym porządku obrad Zarząd powiadamia członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków. Proponowany porządek może być zmieniony przez Walne Zgromadzenie.
4. Walne Zgromadzenie musi być protokołowane. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności uczestników.

§22

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) określenie głównych kierunków i celów Stowarzyszenia,
3) wybór i odwoływanie członków Stowarzyszenia
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez władze oraz członków Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie odwołań, w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,
7) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
8) podejmowanie uchwał w sprawach rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,
9) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia i przeznaczenia pozostałego majątku po rozwiązaniu.

§23

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków zwołuje się co najmniej raz w roku, po zakończeniu roku kalendarzowego, ale nie później niż do końca marca roku następnego.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnych uzasadnionych przypadkach.
4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd:

1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowany, pisemny wniosek co najmniej pięciu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

5. W przypadku określonych w ust. 4 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia pisemnego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień § 21 ust.3.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami dla których zostało zwołane.

ZARZĄD

§24

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 7 członków w tym: Prezesa, jego zastępcy, Sekretarza i Skarbnika.
3. Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go wyznaczony Vice-prezes Zarządu lub inny wyznaczony członek Zarządu.
4. Posiedzenie Zarządu odbywa się w razie potrzeb nie rzadziej jednak niż co trzy miesiące.
5. W posiedzeniu Zarządu mogą brać udział Członkowie Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym.
6. Posiedzenia Zarządu prowadzone są w obecności co najmniej czterech jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad.
7. Zarząd konstytuuje się na pierwszym zebraniu po wyborach.

§25

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zebranie Członków.

§26

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.
3. Do dysponowania rachunkiem bankowym upoważniony jest Skarbnik i Prezes lub jego zastępca.

§27

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

1) realizacja programu celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określenie szczegółowych kierunków działania,
3) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
4) uchwalanie regulaminów przewidzianych w Statucie,
5) zwoływanie Walnego Zebrania członków,
6) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
7) podejmowanie uchwał w spawach członkowskich,
8) uchwalenie wysokości i sposobu opłacania składki członkowskiej,
9) prowadzenie dokumentacji finansowej i członkowskiej,
10) przedkładanie sprawozdań merytorycznych i finansowych ze swej działalności na pierwszym Walnym Zebraniu Członków w nowym roku kalendarzowym,
11) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał.

2. Do Zarządu należą wszystkie decyzje, nie zastrzeżone dla innych władz Stowarzyszenia.

KOMISJA REWIZYJNA

§28

1. Komisja rewizyjna jest organem powołanym do sprawowania kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest przez Walne Zebranie. Pozostałych członków komisji dobiera sobie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej za aprobatą Zarządu.

§29

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie działalności Zarządu, w szczególności finansowej,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania posiedzenia Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd, w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium władzom , bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,
6) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków, przynajmniej raz w roku.

§30

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej maja prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być równocześnie członkami Zarządu, ani pozostawać w żadnym stopniu pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani prawomocnymi wyrokami sądu za przestępstwo z winy umyślnej.

§31

W przypadkach określonych w § 27 pkt.3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni.

§32

Nadzór nad działalnością Stowarzyszenia należy do Starosty Powiatu Mińskiego.

ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§33

1. Stowarzyszenie może pozyskiwać środki finansowe takie jak:

1) dotacje,
2) darowizny,
3) korzyści z ofiarności publicznej,
4) wpływy z działalności statutowej.

2. Środki pieniężne niezależnie od źródeł pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie w Banku, na koncie Stowarzyszenia .Wpłaty gotówkowe winny być przy uwzględnieniu bieżących potrzeb jak najszybciej przekazane na konto.
3. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
5. Niniejszy Statut zabrania:

1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanej dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich ,chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia,
4) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

ROZDZIAŁ VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§34

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków .Do zawiadomienia określonego w § 18 należy załączyć projekt stosowanych uchwał.
3. Uchwalenie Statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili ich podjęcia.
4. Stowarzyszenie rozwiązuje się przez stosowną uchwałę Walnego Zebrania Członków lub ulega rozwiązaniu w przypadku, gdy liczba członków będzie mniejsza od wymaganej przez Ustawę z dnia 07.04.1989 prawo o stowarzyszeniach.
5. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Komitetu Walnego Zebrania Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ VII

PRZEPISY PRZEJŚCIOWE

§35

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu rejestrowego i z upływem tego terminu Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Niniejszy Statut uchwalono
i podpisano w dniu 15.09.2015 r.

Prezes Stowarzyszenia:

Agnieszka Bąkowska

Zarząd Stowarzyszenia:

Agnieszka Wieczorek
Justyna Piwek
Ewa Płochocka
Marianna Treska
Monika Siporska
Wioletta Lipiak